آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

خانه نو، زندگی نو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

گمانه زنی های زرین خان باعث شد تا از دُر دانه به شوهرش شکایت برد که او به تحریک هیلی می پردازد، اما دولت شاه از خانمش دفاع کرد و او را آدم بد خواند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

سید محمد گمان برد با دریافت شماره تماس یا آدرس موسسه ی امدادی، قادر به حاصل کمک سیلاب زدگان شود، کریم هم این کا را ساده خواند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

هیلی اطراف دروازه قلعه را جاروب می کرد، زرین خان گمان برد که او قصد فرار دارد از این رو هشدارش داد، در ضمن به دولت شاه شکایت کرد که دخترش در صدد بدنام کردن اوست.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

هیلی اشتهای غذا خوردن نداشت، زرین خان با جدیت بر او قهر شد و هشدار داد تا عادت های طفلانه اش را کنار گذارد. هیلی هنگام شستن ظروف دندان های مصنوعی زرین خان را دور انداخته.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

موتر حامل مواد کمکی و خوراکه توسط غفار به بیجاشدگان حمل می شود، که در مسیر راه با ملا مواجه شده از کارش تمجید می شود،غفار از ملا خواست تا اهالی قریه را هم تشویق به کمک کند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

دولت شاه، دُردانه را برای خریداری عروسی بازار فرستاد، اما نگران آینده ی هیلی بود و از اینکه قمبرگل در تصمیم ترک اعتیاد قاطع است، باعث خوشی گل محمد شد. تفصیلات بیشتر در درامه.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

لطیفه از دادمحمد خواست باید خیمه ی نصب کند در غیر آن سرما ، زندگی کودکان را تهدید می کند، اما در عوض دادمحمد از ترک گفتن تپه خبر می دهد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

گشت و گذار اشخاص ناشناخته شب هنگام در درامنه ی تپه، نگرانی بابااسلم را بر انگیخت و این خبر را با لعلباز به سرورخان گفتند، او برای دریافت این مساله با اهالی و دهاقین حرف می زند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

اهالی قريه ی ده بالا، ده پايان و ده سربند درکار حشر سهم گرفته با هم در دامنه ی تپه تعمیر جرگه را نبا نهادند، تفصیلات بیشتر را در صدای برنامه پی گیرید.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

اعمار تعمیر جرگه، باعث خوشی رابعه گل شد، کريم در حشرسهم گرفت. معلم رحیم از بابت غیابت پلوشه، به تشویش بود و رحیم داد تصمیم خواستگاری نرگس را برای گلخان دارد.