www.tajalla.afwww.aepo.af

آر.اس.اس |انتخاب زبان: دری پشتو

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

سرفه های پیهم صبحانه یا هم شبانه، احساس درد در ناحیه ی قبرغه و اطراف شکم و تنگی نفس از نشانه های بیماری سینه و بغل است.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

صدا زدن اطفال با نام های غیر مطلوب و نادرست چه صدمه ی بر روان اطفال می زند و در آینده ی شان چه تاثیر به جا می گذارد؟

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

گمانه زنی های زرین خان باعث شد تا از دُر دانه به شوهرش شکایت برد که او به تحریک هیلی می پردازد، اما دولت شاه از خانمش دفاع کرد و او را آدم بد خواند.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

دمش دل، سردردی، گنسیت وسوزش معده، دلجوشی، تهوع و برگشت مایع ترش دردهان با دردهای در تخته ی پشت و قفس سینه از نشانه های این بیماری می باشد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

وقتی پولیس زن از انواع جرایم جلوگیری کرده بتواند، زنان را تلاشی و در تحقیق و کشف جرایم سهم بگیرد، در تلاشی خانه های نقش داشته باشد پس سهولتش برای همه مردم می باشد.

مرورگر شما از فلش پشتیبانی نمی کند

احسان الله صمد با مهارت کندن کاری فرمایشات مشتریانش را ، مانند: تصویر و نوشته روی شیشه، چوب و سنگ حکاکی می کند. برای معلومات بیشتر برنامه را کلیک کنید.